تست Calcium Oxide

آزمون : ارزیابی خواص کلسیم اکساید (Calcium Oxide)

استاندارد: NISOC DRILL. SPEC