تست KCL

آزمون : ارزیابی خواص پتاسیم کلراید (KCL)

استاندارد: NISOC DRILL SPEC