تست Hematite

آزمون : ارزیابی خواص هماتیت (Hematite)

استاندارد: NISOC DRILL. SPEC , API SPEC