تست Caustic Soda

آزمون : ارزیابی خواص کاستیک سودا (Caustic Soda)

استاندارد: NISOC DRILL. SPEC