تست Bentonite

آزمون : ارزیابی خواص بنتونیت (Betonite)

استاندارد: NISOC DRILL. SPEC , API SPEC