نمایش 1–12 از 16 نتیجه

مواد پتروشیمی

Ethylene

مواد پتروشیمی

Propene

مواد پتروشیمی

Butadiene

مواد پتروشیمی

Benzene

مواد پتروشیمی

Toluene

مواد پتروشیمی

Xylene

مواد پتروشیمی

Acetic Acid

مواد پتروشیمی

Urea

مواد پتروشیمی

Methanol

مواد پتروشیمی

Poly Ethylene Glycol (PEG)

مواد پتروشیمی

Tri Ethylene Glycol (TEG)

مواد پتروشیمی

Di Ethylene Glycol (DEG)