نمایش 1–12 از 19 نتیجه

مواد شیمیایی

Sulfonated Asphalt

مواد شیمیایی

Foamer

مواد شیمیایی

Defoamer

مواد شیمیایی

PHPA

مواد شیمیایی

Corrosion Inhibitor

مواد شیمیایی

H2S Scavenger

مواد شیمیایی

Citric Acid

مواد شیمیایی

Sodium metasilicate

مواد شیمیایی

Paraffin  

مواد شیمیایی

Sodium bicarbonate

مواد شیمیایی

Sulfonic Acid