نشاسته حفاری

نشاسته حفاری

نشاسته حفاری


انواع مواد نشاسته ای(استارچ، Starch) بافرمول شیمیایی C12H22O11 به عنوان افزودنی درسیال حفاری مورداستفاده قرار می گیرد. نشاسته ممکن است از سیب زمینی، ذرت، گندم ویاسایرگیاهان نشاسته ای تهیه شود. ازجمله موادمورداستفاده درجلوگیری ازهرزروی سیال حفاری،مواد پلیمری مانندنشاسته سبزوقرمز (Red and Green Starch) می باشدکه برای تشکیل فیلترکیک نازک وصاف وناتراوا درون چاه کارایی بالایی دارند.نشاسته قرمز که تهیه شده ازجوانه گندم است برای بهبود نقطه واروی و نشاسته سبز که تهیه شده ازسیب زمینی است می تواندبرای افزایش گرانروی نیزمورداستفاده قرارگیرد. باتوجه به نیاز پژوهش گران ومحققین شرکت پتروسایان کوشیده است تامرغوب ترین انواع نشاسته را تامین نماید.

نشاسته درآب نمک اشباع که مقدارنمک آن PPM 320000-280000 باشد، به خوبی عمل می کند و تا دمای 225 درجه فارنهایت مقاوم است.

استارچ درآب های شیرینی که PH آنها از 9.5 بیشتر باشد به خوبی جواب می دهد. از استارچ در گل های سنگین برای کنترل صافاب در محدوده 2 – 0.5 استفاده می شود