درباره ما

شرکت کیمیاگران سیالات حفاری به عنوان یک شرکت فنی، مهندسی، تولیدی، پژوهشی و بازرگانی با در اختیار داشتن کارخانه تولیدی و آزمایشگاه مجهزQC در شهر همدان  (شماره بهره برداری ۹۵/۱۸۲۹۱  ) دفاتر بازرگانی در کشورهای چین و امارات، همچنین دفتر مرکزی در تهران؛ با هدف تولید وو تأمین انواع افزایه های گِل حفاری به عنوان تأمین کننده پیشرو در این صنعت فعالیت می نماید.

در حال حاضر، شرکت کیمیاگران سیالات حفاری، با مبنا قرار دادن تجربه فعالیت حرفه ای و به کارگیری تیم های کاری آموزش دیده، توانسته است در زمینه تولید مواد شیمیایی چاه های نفت با شرکت های معتبر خارجی در سطح رقابتی قرار گیرد. این شرکت با سرلوحه قرار دادن اصل حفظ و ارتقای کیفیت، درک عمیق و دقیق نیازها و انتظارات مشتریان، منطبق با آخرین پیشرفت های علمی، اطمینان دارد که در تناسب با شرایط هر یک از مشتریان به ارائه خدمات تولیدی بپردازد. این توانمندی ها باعث شده تا شرکت کیمیاگران سیالات حفاری به عنوان تأمین کننده پیشرو در این صنعت شناخته شود.

ما مفتخر به همکاری با شرکت ها به شرح ذیل هستیم :

  • شرکتهای پیمانکار شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

  • شرکتهای پیمانکار شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

  • شرکتهای پیمانکار شرکت ملی حفاری ایران

  • مدیریت اکتشاف ملی نفت ایران

  • شرکتهای پیمانکار نفت فلات قاره ایران

  • شرکتهای پیمانکار حفاری شمال

 

 


 

گواهینامه ها

ﺷﺮﮐﺖ ﮐﯿﻤﯿﺎﮔﺮان ﺳﯿﺎﻻت ﺣﻔﺎرى در ﺳﺎل 2015ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ “Integrated Management System “IMS و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﻧﻄﺒﺎق محصول “CE Attestation Of Compliance” ﺷﺪ. ﮔﻮاﻫﻰ ﻫﺎى دﯾﮕﺮى ﭼﻮن ISO14001:2004 ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، OHSAS18001:2007 اﯾﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر، ISO9001:2008 ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ از ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎى اﻓﺘﺨﺎرى ﻣﺎ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﻰ اﯾﻦ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﻰ اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻰ 2007 18001 OHSAS

Bs OHSAS18001 ﯾﮏ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﻰ اﺳﺖ و ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎرى از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﻰ اﻫﺪاف، ﺗﻮﻟﯿﺪات و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاى ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ  ISO 9001:2008

ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﮐﯿﻔﯿــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ اى از ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﻫــﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫــﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻬــﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ رﯾــﺰى و اﺟــﺮاى )ﺗﻮﻟﯿــﺪ، ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﺧﺪﻣــﺎت در ﻗﻠــﺐ ﺑﺎزرﮔﺎﻧــﻰ ﯾــﮏ ﺳــﺎزﻣﺎن اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮى را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ(

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ  ISO 14001:2004

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﺤﻮه ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاى ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺪون ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎى زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﻰ و اﺛﺮات ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه ﻣﻰ ﭘﺮدازد.

ﻧﺸﺎن اﻧﻄﺒﺎق ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اروﭘﺎ  CE

ﻧﺸــﺎن CE اﻧﻄﺒــﺎق ﻣﺤﺼــﻮل ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧــﺎص در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼــﺎدى اروﭘﺎ  اﺳــﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿــﻦ  EEA ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﺳــﺎزﻧﺪه ﺑــﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﮔــﺬارى CE ﺑﺮ روى ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﻋﻼم ﻣــﻰ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼــﻮل ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﺑــﺎ اﻟﺰاﻣــﺎت اﺳﺎﺳــﻰ از ﺳــﻼﻣﺖ ، اﯾﻤﻨــﻰ و ﻗﻮاﻧﯿــﻦ ﺣﻔﺎﻇــﺖ از ﻣﺤﯿــﻂ زﯾﺴــﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.